TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ HAI, LỰA CHỌN NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

0
260
Hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Ủy ban MTTQ VN xã Dương Quang

Ngày 17/3/2021, Ủy ban MTTQ xã Dương Quang tổ chức Hội nghị hiệp thương LẦN THỨ HAI. Kết quả, có 37/43 người được giới thiệu ứng cử. Đảm bảo số lượng, có cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử, cụ thể:

Tổng số 37 người được giới thiệu ứng cử, cụ thể (Đảng ủy 02 người; HĐND 01 người; Thường trực UBND xã 02 người; Ủy ban MTTQ 02 người; Đoàn thể 03 người; Lực lượng vũ trang 03 người; Công chức chuyên môn 05 người; Trường học 02 người; Cán bộ không chuyên trách 04 người; Đại diện tổ chức kinh tế 02 người; Đại diện 09 thôn 06 người). Cơ cấu:

Đại biểu dưới 40 tuổi 17/37=45,9%;

Đại biểu nam 22/37=59,4%; đại biểu nữ 15/37=40,5%;

Đại biểu dân tộc Kinh 03/37=8,1%; dân tộc thiểu số 34/37=91,8%;

Đại biểu là đảng viên 35/37=94,5%; ngoài đảng 02/37=5,4%;

Phấn đấu tỷ lệ đại biểu tái cử 16/37=43,24%.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here