HOẠT ĐỘNG ĐẢNG ỦY

Sinh hoạt chi bộ chuyên đề “Phòng, chống dịch COVID-19”

0
Ngày 05/8/2021, Chi bộ thôn Nà Cưởm tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng. Trong tháng 8/2021, theo sự chỉ đạo...

HOẠT ĐỘNG MTTQ & ĐOÀN THỂ

HOẠT ĐỘNG UBND

HOẠT ĐỘNG HĐND