Phổ cập bộ nhận diện ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10

0
203

Thực hiện Công văn số 1167/STTTT-CNTT-BCVT ngày 30/9/2022 của sởThông tin và Truyền thông Bắc Kạn vềviệc phổ cập bộnhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Theo đó ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg lựa chọn ngày 10/10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia và đăng tải trên trang https://dx.gov.vn.

Cổng thông tin điện tử Chuyển đổi số quốc gia là điểm truy cập chính thức của “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và “Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”.

Mục tiêu 2030: Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here