Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” xã Dương Quang năm 2024

0
48

Ủy ban nhân dân xã Dương Quang ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 20/3/2024 Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” xã Dương Quang năm 2024.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.1. Tập trung lãnh đạo, quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của cơ quan cấp trên. Trưởng các tổ chức Hội, đoàn thể, CAX phải vào cuộc tích cực hơn nữa; tiếp tục tổ chức quán triệt đến cán bộ, công chức xã, Công an xã nhận thức đúng, đầy đủ, ý nghĩa tầm quan trọng của Đề án tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

1.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết quả thực hiện Đề án 06, lợi ích của căn cước công dân gắn chíp điện tử, tài khoản định danh điện tử và ứng dụng VNeID. Phát huy vai trò của Tổ công tác triển khai Đề án 06 và Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn trong công tác tuyên tuyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai.

1.3. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc triển khai các nội dung của Đề án 06, trong đó tập trung xây dựng quy trình, quy định để thực hiện chuyển đổi phương thức hoạt động từ thủ công sang công nghệ hiện đại; xây dựng, sửa đổi bổ sung các văn bản phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến, văn bản về định danh và xác thực điện tử.

1.4. Bổ sung, cập nhật dữ liệu đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” và được kết nối đồng bộ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xây dựng, triển khai các ứng dụng phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số.

1.5. Đảm bảo nguồn nhân lực tại đáp ứng các yêu cầu triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức phục vụ quản trị, điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu.

1.6. Đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo đúng quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ và Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện.

1.7. Phối hợp thực hiện cấp Căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện, định danh điện tử cho công dân trên địa bàn; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ Quy định về định danh và xác thực điện tử; nâng cao tỷ lệ sử dụng tài khoản định danh điện tử trong giao dịch điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; sử dụng thông tin giấy tờ tích hợp trên ứng dụng gắn chíp thay thế các giấy tờ trong giao dịch theo quy định của pháp luật.

1.8. Tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Căn cước (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024) đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

1.10. Thường trực Tổ công tác thực hiện Đề án 06/CP kịp thời kiện toàn Tổ công tác, tổ giúp việc cấp xã, thôn khi có thay đổi nhân sự để phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here